കൊച്ചിക്കാർ വെള്ളത്തിൽ - ആം ആദ്മി പാർട്ടി പ്രതിഷേധം

നാളെ 01/June/ 2024 രാവിലെ 11:00AM ന് ആം ആദ്മികൾ കൊച്ചി കോർപ്പറേഷൻ ഉപരോധിക്കുന്നു.

Event Type
District Event
Date & Time
01-Jun-2024
Contact Number
District
Ernakulam